Řád půjčovny

( pozorně prostudujte )

  1. Vybavení se zapůjčuje po předložení občanského průkazu, složení zálohy a zaplacení půjčovného a to vždy na dobu přesně uvedenou v půjčovní smlouvě.
  2. Nájemce je povinen vrátit zapůjčené vybavení v domluveném termínu, čisté a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dobu vypůjčení v souladu s účelem, jemuž je vybavení určeno. Nájemce je povinen při vrácení zapůjčeného vybavení předložit "Smlouvu o zapůjčení vybavení ".
  3. V případě, že nájemce nevrátí zapůjčené vybavení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit každý další započatý den určené půjčovné. Nájemce je povinen nahlásit prodloužení předem a to buď osobně, telefonicky nebo na e-mail !
  4. Pokud stav vrácených věcí neodpovídá běžnému opotřebení, je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu. V případě, že nájemce vrátí pronajímateli pronajaté vybavení znečištěné, řádně nevysušené, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 50,- Kč za každý kus vybavení. V případě úplného znehodnocení vybavení, je nájemce povinen uhradit půjčovně škodu ve výši zůstatkové hodnoty věci nebo její nepoužitelné části. Nájemce není povinen hradit půjčovně škodu, pokud prokáže, že škoda vznikla vadou materiálu půjčené věci. Zničené věci zůstávají v majetku půjčovny. Ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu nebo jeho části je nájemce povinen zaplatit pronajímateli pořizovací cenu nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu nebo odcizení zjistil. V případě nevrácení vybavení do 10 dnů od ukončení doby vypůjčení propadá celá záloha ve prospěch pronajímatele. Nájemce nemá nárok na vrácení zálohy v žádné výši. Nemá, ale ani nárok ponechat si půjčené vybavení. Do doby jeho úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné.

  5. Cena zapůjčeného materiálu je dána uvedeným ceníkem.
  6. Půjčovní smlouva nabývá platnosti dnem převzetí vybavení nájemcem a končí převzetím vybavení pronajímatelem.
  7. Nájemce je povinen používat půjčené vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a na svou zodpovědnost. Nájemce nese odpovědnost za jakékoliv případné škody, zranění nebo smrt, k nimž by došlo ve spojitosti s použitím pronajatého materiálu.
  8. Nájemce uděluje pronajímateli souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.